Zapewnienie dostępności architektonicznej obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz.1696) nakłada na podmioty publiczne szczególne wymagania w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Przypominamy że do dnia 6 września 2021 r.  podmioty realizujące zadania finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy z podmiotem publicznym muszą spełniać wymagania określone w tej ustawie.

Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej dla obiektów użyteczności publicznej są następujące:

 1. a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
 5. e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Przedstawiamy przykłady rozwiązań realizowanych przez firmę artprom.pl ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.

 • tablice multisensorycze (obiektu, PZT)
 • plany strefowe np. plan toalet,
 • nakładki na poręcze,
 • tabliczki nad klamkowe,
 • tabliczki przydrzwiowe,
 • inne oznaczenia z opisem w alfabecie Braille`a