6 czerwca 2017

Prace w budynku

Udało nam się ruszyć sprawy dotyczące rewaloryzacji substancji budynku i z tego miejsca chciałbym podziękować Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa, który wykonał wersję elektroniczną inwentaryzacji  – szefowi dr inż.  M. Gruszczyńskiemu  i studentce PK Alicji Guzik.

Dało to wyjście do prac projektowych, które zainicjował szef SWPK Kol. Wojciech Rieger wspólnie z Prof. Wacławem Celadynem z WA PK.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej włączył się w cykl projektowy organizując dla studentów konkurs na projekt modernizacji budynku. Studentów inspiruje i prowadzi P. dr inż. arch. Barbara Zin, a wytyczne do prac wydał na spotkaniu z projektantami i studentami. P. dr inż. Jan Janczykowski – Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Sąd konkursowy będzie tworzony pod auspicjami Stowarzyszenia Architektów Polskich, któremu przewodniczy mgr inż. arch. Bohdan Lisowski.

Staramy się także pozyskać środki finansowe na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku, w tym ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – tu korzystamy z wiedzy i wsparcia duchowego Vice Prezydenta Miasta Krakowa P. Tadeusza Trzmiela oraz Przewodniczącego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa P. Prof. dra hab. Franciszka Ziejki.

W pokazywaniu możliwości aktywizacji działań i pozyskiwania środków finansowych udziela nam pomocy P. Anna Okońska-Walkowicz – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Do tego grona dołączyli także:

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – P. Witold Kramarz,

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych P. Mateusz Płoskonka,

Dyrektor Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie P. Antoni Wiatr.

Oraz P. Hubert Guz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W efekcie tych konsultacji do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa złożony został pierwszy wniosek o dofinansowanie naprawy fundamentów budynku.

Należy również podkreślić, że Kol. mgr inż. Krzysztof Marendziuk będący członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Krakowie działającego pod kierownictwem P. mgr inż. Małgorzaty Duma-Michalik, proceduje podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, co skutkowałoby w przyszłości odzyskaniem na cele statutowe pomieszczenia kotłowni oraz istotnym obniżeniem kosztów ogrzewania budynku i dostarczania ciepłej wody użytkowej.

Kilka ton archiwów, zgromadzonych w wielu różnych miejscach budynku, jest w trakcie porządkowania, co organizuje zastępca dyrektora inż. Michał Palacz. I czyni to pod okiem P. Dr Kamili Follprecht Zastępcy Dyrektora Archiwum Narodowego, która oprócz wiedzy dała nam także swoje serce dbające o historię nie tylko Krakowa.