17 lipca 2018

Polityka prywatności

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych w ramach działalności, w tym czynności gospodarczych prowadzonych przez Krakowską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (KR FSNT NOT) jest KR FSNT NOT.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów i Współpracowników Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu świadczenia usług i zadań statutowych przez KR FSNT NOT, a także wykonania ciążących na KR FSNT NOT obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 4. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez KR FSNT NOT ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. Administrator nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klientów i Współpracowników Federacji.
 6. Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług i wykonywania umów przez KR FSNT NOT, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług i wykonywaniem umów. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 7. Klienci i Współpracownicy Federacji mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)
 9. Klienci i Współpracownicy Federacji mają prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).
 10. Klientom i Współpracownikom Federacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator przekazuje dane osobowe tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 12. Dane udostępnione przez Klientów i Współpracowników Federacji nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 14. W zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz wykonania zawartych umów, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez KR FSNT NOT działań na żądanie Klientów oraz Współpracowników Federacji, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez KR FSNT NOT ciążącego na Federacji obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Klientów i Współpracowników Federacji zgody na przetwarzanie  danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Klientów i Współpracowników Federacji danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie  danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi KR FSNT NOT informowanie o nowych wydarzeniach w ramach działalności statutowej.
 15. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.